Bijdrage in de raad

sherpa2
Pieter - kleur.jpg
Door Pieter de Vos op 14 december 2023 om 14:04

Bijdrage in de raad

Intergraal beleidskader sociaal domein 2024-2027 'Samen Verder'

De ChristenUnie is verheugd over de introductie van een nieuw beleidskader voor het sociaal domein. Het document waarover we beschikken is het resultaat van de inzet van velen. Via verschillende kanalen, zoals de Marktplaats sociaal domein, bijeenkomsten met de gemeenteraad en maatschappelijke partners, een focusgroep en het advies van de adviesraad sociaal domein, is dit stuk tot stand gekomen. We zijn dankbaar voor de bijdragen van allen die hebben meegedacht en gewerkt aan dit document.

Ik zal enkele punten noemen waarin wij de voordelen van deze inzet zien:

  • Aandacht voor aansluiting bij Stichting Leergeld.
  • Onderzoek naar mensen met chronische gezondheidsbeperkingen.
  • Reductie van overdiagnose.
  • Bevordering van vlotte inburgering en integratie van nieuwkomers.
  • Bestrijding van overmatige problematisering, medicalisering en individualisering in het leven van kinderen, jongeren en ouders.
  • Tegenwerken van misbruik van drugs en alcohol, en het bevorderen van een gezonde levensstijl.
  • Ondersteuning van mensen met problematische schulden (6%).
  • Bevordering van zelfwaardering en onderlinge betrokkenheid.
  • Versterking van een solide sociale basis die eigenwaarde bevordert en verbinding tussen mensen stimuleert.

Voor alles geldt dat we het belangrijk vinden dat iedereen mee kan doen. Via bovenstaande regelingen stimuleren we dat als gemeente en geven we mensen een duwtje in de rug als ze dat nodig hebben of bieden we een vangnet als er moeilijkheden zijn. Elk leven is waardevol, vanaf het prille begin tot aan het einde. Het is mooi om te zien dat in dit stuk bij elke levensfase wordt stilgestaan en er aandacht is voor de uitdagingen en kwetsbaarheden van elke levensfase. 

Wat ons betreft zouden er extra middelen ingezet mogen worden op verslavingspreventie en verslavingszorg. We hebben hiervoor eerder al een amendement ingediend en gaan de komende tijd graag met raad en college hierover in gesprek om te kijken hoe we hier stappen in kunnen zetten. 

Wij zijn verheugd over de nadruk op inclusie en diversiteit in dit beleid. Een open samenleving waarin iedereen wordt gewaardeerd en van betekenis is, ongeacht verschillen. Het is essentieel dat eenieder volwaardig deel kan uitmaken van en kan deelnemen aan deze samenleving.

In ons dorp vinden er veel veranderingen plaats. De diversiteit neemt toe, nieuwe Nederlanders vestigen zich hier en er vinden ontwikkelingen plaats hoe we kijken naar oude normen en omgangsvormen. Deze veranderingen vormen onze samenleving. Het is begrijpelijk dat dit zorgen kan oproepen. Daarom is het van groot belang dat de overheid, met name op lokaal niveau, zich hierop richt en verbindingen legt.

Voor de ChristenUnie betekent inclusie niet dat verschillen worden genegeerd. Juist de verscheidenheid aan meningen, uitgangspunten, overtuigingen en oriëntaties verrijkt ons dorp en maakt het nog mooier dan het al is. Het koesteren van een eigen cultuur en een eigen manier van omgang met elkaar en werkethiek is van grote waarde. Hoewel meningen soms botsen, hopen en bidden wij dat we in gesprek kunnen blijven met iedereen.

Als ChristenUnie streven we naar zorg voor onze naasten en we willen dat de overheid deze zorg biedt. Omzien naar elkaar is de enige manier van samen-leven! De zorg die we aan elkaar geven, dient passend te zijn. Gelukkig wordt in dit document ook aandacht besteed aan de kwestie van discriminatie. Uitsluiting staat haaks op samen-leven. Uitsluiting is onaanvaardbaar, daarom steunen wij als ChristenUnie krachtig de grondrechten die door de tijd heen zijn verworven. Wij zien het als een eervolle taak dat we als gemeente zorg mogen bieden aan onze inwoners. Dit doen we graag zo goed mogelijk en dit beleidskader is daarvoor een goed uitgangspunt. 

Intergraal beleidskader sociaal domein 2024-2027 'Samen Verder'

Labels: