Agenda algemene ledenvergadering 23 mei

ZCbmLxWH_400x400vrijdag 11 mei 2018

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering, die wordt gehouden op D.V. woensdag 23 mei om 20.00 uur in Vogelvreugde, De Kronkels 8. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.

1. Opening

2. Bestuursmededelingen

3. Vaststelling notulen ledenvergadering 28 november 2017*

4. Vaststellen jaarverslagen

 • Jaarverslag afdeling Bunschoten 2017*
 • Jaarverslag PR 2017*
 • Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018*
 • Verslag kascontrolecommissie 2017
 • Benoeming kascontrolecommissie 2018

 * De stukken kunt u hier downloaden of opvragen bij Annemieke Griffioen, bestuur@bunschoten.christenunie.nl. Tevens liggen de stukken 23 mei vanaf 19.30 uur ter inzage in Vogelvreugde.

 5. Bestuursverkiezing

 • Aftredend en niet herkiesbaar: Arian van de Groep
 • Verkiezing nieuw bestuurslid: Henk Lok

 6. Afscheid vertrekkenden uit raad en college

 • Walter Koelewijn
 • Alexander Blankestijn
 • Wouter Koelewijn
 • Willem Heinen

7. Bespreken formatieproces en coalitieakkoord

8. Rondvraag en sluiting officiële gedeelte

Na afloop van de ledenvergadering is er gelegenheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje. We verheugen ons erop u te ontmoeten.

Hartelijke groeten,
het bestuur van ChristenUnie Bunschoten

« Terug