Positieve geluiden tijdens jaarvergadering ChristenUnie Bunschoten

dinsdag 29 maart 2005

Donderdag 24 maart hield ChristenUnie Bunschoten haar jaarvergadering in de Immanuelkerk. Tijdens de vergadering werden de jaarverslagen doorgenomen, nieuwe bestuursleden gekozen en konden de leden in gesprek met de fractie.

Ondanks het slechte weer was de kerkraadszaal van de Immanuelkerk goed gevuld tijdens de jaarvergadering van ChristenUnie Bunschoten. Een groot aantal leden hoorde allereerst de jaarverslagen aan. Daaruit bleek dat ChristenUnie Bunschoten er, ondanks een lichte daling van het aantal leden, financieel rooskleurig voor staat en er een goede begroting voor 2005 klaarligt. Ook wordt men steeds actiever naar de leden. Zo werden er in het afgelopen jaar onder andere een jongerenavond en een openbare fractievergadering georganiseerd; is de website (www.bunschoten.christenunie.nl) nieuw leven in geblazen en verscheen er viermaal een nieuwsbrief.
 
Na de jaarverslagen nam een drietal bestuursleden afscheid: Reinier Zijl, Alexander Blankenstein en voorzitter Klaas van Dijk. Voor die laatste was er een ChristenUniespeld wegens zijn trouwe dienst aan de lokale partij. Klaas bedankte daarop de leden en memoreerde de goede samenwerking binnen het bestuur en met de fractie.
Gelijk daarna werden met algemene stemmen twee nieuwe leden verkozen: Hans de Harder als algemeen bestuurslid en Gijs Veldhuizen als voorzitter.
 
Het volgende onderdeel was 'In gesprek met de fractie'. De leden kregen de mogelijkheid om vragen te stellen aan de, bijna voltallig aanwezige, gemeenteraadsfractie. Allereerst werd er gevraagd naar het standpunt over de gekozen burgemeester. Willem Heinen gaf aan dat de fractie, ondanks dat men hier geen directe invloed op heeft, hier wel een mening over heeft. De ChristenUnie fractie is in principe niet tegen de gekozen burgemeester, maar was desondanks blij dat het voorstel van minister De Graaf het niet gered had. 'Het was niet het juiste moment', aldus Willem Heinen. 'In het kader van de dualisering en de moeite die gemeenten hebben om daar hun weg in te vinden, was het niet verstandig om al zo snel met nog een ingrijpende verandering te komen'. Verder gaf Wil Hop aan dat de fractie enige tijd geleden een motie in de gemeenteraad had ingediend om een signaal af te geven naar Den Haag. Ook via het landelijk partijbureau heeft de fractie destijds haar standpunt duidelijk gemaakt.
 
De vraag die hier op volgde ging over het aanzicht van het dorp en dan voornamelijk de ontwikkeling van de Oostmaat en recreatie tussen de Laak en de haven.
Arend Koelewijn liet weten dat de ChristenUnie hier een duidelijke visie over heeft en dat deze verwoord staat in het verkiezingsprogramma. De ChristenUnie vindt dat het het dorp een dorp moet blijven. Daarbij is het aanzicht vanaf het randmeer bepalend. Dit wil echter niet zeggen dat er totaal geen hoogbouw mogelijk is. Gezien de hoge grondprijs zal het zelfs noodzakelijk zijn om het project rendabel te maken. Er moet dus een compromis gezocht worden tussen absolute hoogbouw (bijvoorbeeld twee woontorens aan de Oostmaat) en laagbouw, waarbij Spakenburg, in het aanzicht vanaf het water, goed herkenbaar blijft.
Voor wat betreft de recreatie langs het randmeer gaf de fractie aan dat alle opties nog open zijn. Voorop stond dat men geen massale recreatie wil, maar dat het kleinschalig moet blijven. De leden konden zich goed vinden in de uitspraak: 'We willen geen tweede Volendam worden.'
 
De laatste vraag aan de fractie was of er geen snellere verbinding met Amersfoort gerealiseerd kan worden. Willem Heinen gaf hierover aan dat er enkele jaren geleden een plan bestond met de naam Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Met enkele andere gemeenten in de regio heeft men toen de mogelijkheden tot snellere verbindingen onderzocht. In verband met de hoge kosten van dit project is het bij alle gemeenten gesneuveld. Door de privatisering van het openbaar vervoer wordt het nu steeds moeilijker voor gemeenten om hier invloed op uit te oefenen.
 
De avond werd besloten zoals deze begonnen was: met bijbellezing, psalmzang en gebed.

« Terug