Verkiezingingsprogramma

Verkiezingsprogramma

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid. Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan burgers die maatschappelijk initiatief tonen. Wij willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

Dit vatten we samen in onze kernboodschap. De ChristenUnie:

  • Zorgt dat iedereen meetelt
  • Investeert in de toekomst van kinderen
  • Komt op voor (godsdienst)vrijheid

Van christenen voor alle mensen

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Bunschoten-Spakenburg. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

Visie en grondslag

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Wij wonen in een uniek dorp waarin de ChristenUnie al vele jaren bestuursverantwoordelijkheid heeft. De ChristenUnie wil dat Bunschoten een zelfstandige gemeente blijft. Het eigen kenmerkende karakter, waaraan wij sterk hechten, kan zo het beste behouden worden. Daarnaast betekent een kleine gemeente dat de toegang tot het bestuur laagdrempelig is. Zo blijven we als gemeente dicht bij de burger staan. Om zelfstandig te kunnen blijven moet Bunschoten een sterke gemeente zijn. Dit geldt op financieel, sociaal en bestuurlijk gebied. Soms kunnen we dit zelf en soms is daarvoor samenwerking met andere gemeenten nodig. Het behoud van onze zelfstandigheid is een belangrijke pijler onder dit verkiezingsprogramma. We willen ons blijven inzetten voor een zelfstandig en financieel gezond Bunschoten-Spakenburg, waarbij we rekening houden met de unieke cultuur en eigenschappen van ons dorp. De museumhaven, onze botterwerf, het open landschap en een goed ondernemersklimaat zijn hier voorbeelden van. 

Geef geloof een stem

De ChristenUnie Bunschoten is een plaatselijke partij van christenen voor alle inwoners van Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk en Zevenhuizen. Daarbij is het een voordeel dat de ChristenUnie op alle politieke niveaus vertegenwoordigd is en dat wij gezamenlijk bouwen aan een politiek van hoop. Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle problemen kan oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren, om zo vrede te stichten. De Bijbel roept ons op om ons in te zetten voor de bloei van de stad waarin we wonen (Jeremia 29:7). Om recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan die God van ons vraagt (Micha 6:8).

Wij willen ons met Gods hulp inzetten voor de gemeente Bunschoten. Doe met ons mee en heb net als de ChristenUnie hart voor Bunschoten!

Namens de ChristenUnie Bunschoten-Spakenburg,

Alice Kok – van de Geest Lijsttrekker

Download verkiezingsprogramma